Verkiezingsprogramma "KANSEN ZIEN, KANSEN PAKKEN"

Nadat de VVD Moerdijk de lijsttrekker bekend heeft gemaakt, maakt de VVD als eerste politieke partij in de gemeente Moerdijk het verkiezingsprogramma bekend met de titel: “kansen zien, kansen pakken”. 

De VVD Moerdijk wil de vele kansen pakken die wij als gemeente hebben. We zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat er voldoende kansen zijn op groei, want wij willen geen krimpende en vergrijzende gemeente worden, zoals sommige pessimistische onderzoeken uitwijzen. We willen deze problemen voorkomen, er voor zorgen dat er voldoende inwoners zijn om onze  sportclubs, basisscholen en winkels ‘overeind te houden’. Hierdoor worden onze kernen aantrekkelijker om in te wonen.

Het is een herkenbaar verkiezingsprogramma. Zo is de VVD Moerdijk van oudsher voor een kleine slagvaardige en kwalitatief goede overheid die de lasten, van de OZB en de afvalstoffenheffing niet verder verhoogt. Enkele in het oog springende punten in het  verkiezingsprogramma van de VVD Moerdijk zijn:

Kansen pakken in onze kernen om goede centra te hebben, daarom willen wij dat:

 • er werk gemaakt wordt van de centrumontwikkeling in Klundert. Daarnaast ziet  de VVD ook meer recreatieve kansen voor Klundert. De Bottekreek in Klundert en de vestingwallen kunnen bijvoorbeeld beter worden benut. De VVD Moerdijk wil dat er een plan van aanpak komt om deze kansen beter te benutten.
 • de VVD Moerdijk is bereid om in de centra in de kernen Fijnaart, Klundert en Willemstad 4 miljoen te investeren om deze aantrekkelijker te maken.
 • er een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd om in een tweede fase van het centrumplan Zevenbergen de Roode Vaart in Zevenbergen volledig doorvaarbaar te maken.
 • er een verdere impuls wordt gegeven aan de het centrum van Fijnaart 
 • de VVD Moerdijk wil aandacht voor  detailhandel en supermarkten, zodat zij ook kunnen blijven voortbestaan, mogelijk zelfs verder kunnen doorontwikkelen in kleinere kernen zoals Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Willemstad.

De VVD vindt dat we economische beter kunnen pakken als:

 • lokale ondernemers meer kunnen profiteren van de bedrijven op het industrieterrein. De gemeente faciliteert contacten onderling. 
 • onderzocht wordt welke overbodige tegenstrijdige regels en regels die hun doel ‘voorbij schieten’,  geschrapt worden. 

De VVD ziet veel kansen in verstandig duurzaam beleid in onze gemeente:

 • maar is bijvoorbeeld tegen de uitbreiding van windenergie op land. Wij verwachten dat er meer toekomst is voor andere energiebronnen, omdat deze op den duur effectiever en efficiënter zullen zijn, zoals zonne-energie en geothermie (aardwarmte). 
 • de ontwikkeling van nieuwe innovaties op het gebied van duurzaamheid biedt ook ook economische kansen.  
 • restwarmte van het industrieterrein moet gebruikt worden in onze kernen, bijvoorbeeld voor verwarming.

De VVD Moerdijk wil kansen pakken om in alle kernen waar er vraag is te gaan bouwen:

 • er moet worden gebouwd voor eigen behoefte, als ook met het doel om mensen van buiten aan te trekken, om de verwachte bevolkingsdaling zoveel mogelijk tegen te gaan en draagvlak te houden voor onze voorzieningen, zoals bijvoorbeeld scholen. Hier ligt een kans om mensen die werkzaam zijn in Moerdijk, maar niet uit de regio komen, te laten wonen in de kernen van de gemeente Moerdijk. 
 • de bestaande wijze van bouwen is te weinig innovatief en te veel ‘dertien-in- een-dozijn’. De wijze waarop de wijken worden ontwikkeld en de type huizen moeten meer aansprekend zijn. Het is ons inziens mogelijk om een wijk aantrekkelijk in te richten met unieke woonconcepten onder vernieuwende architectuur, die duurzaam, veilig, en levensloopbestendig zijn.
 • er moet in 2018 een concreet actieplan “Moerdijk vitale woongemeente” worden opgesteld waarin bovenstaande punten aan de orde komen. Dit plan moet vervolgens worden uitgevoerd. 
 • er moet meer speelruimte voor kinderen zijn in Moerdijk 
 • de VVD Moerdijk wil dat onderzocht wordt of in de hoek De Hil-Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen een inbreidingslocatie kan zijn voor woningbouw. Dit om nieuw elan te geven aan deze rommelige entree van Zevenbergen.

De VVD wil de kansen pakken om de verkeersveiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door:

 • structureel EUR 100.000 extra uit te trekken voor onderhoud aan fietspaden.
 • een actieprogramma op te stellen om extra verkeersknelpunten op te lossen. Hiervoor wil de VVD EUR 1.000.000 beschikbaar stellen.
 • een rotonde op de N285 bij het kruispunt Langeweg, die zorg draagt voor een veilige oplossing bij het kruisen of opdraaien van de provinciale weg. 
 • reconstructie van het kruispunt Hazeldonkse Zandweg met Prins Hendrikstraat in Zevenbergen om een betere doorstroming mogelijk te maken. Mede omdat hier een spoorwegovergang is, kan de huidige situatie tot gevaarlijke situaties leiden. 
 • het aanleggen van de randweg Klundert en Noordelijke randweg bij Zevenbergen

De VVD wil kansen pakken om iedereen die kan werken aan het werk te krijgen. De beste sociale voorziening is voor de VVD Moerdijk een  betaalde baan. 

 • het aantal bijstandsgerechtigden moet de komende vier jaar tenminste met een kwart  worden verminderd. 
 • het overmatige onkruid in de gemeente moet aangepakt worden met mensen uit de bijstand. Door hen een tijdelijk contract aan te bieden, slaan we drie vliegen in één klap: een opstap naar werk, een uitkering minder en minder onkruid.  

De VVD Moerdijk wil de kansen pakken om te investeren in onderwijs door:

 • in de kernen Willemstad en Klundert een nieuw schoolgebouw weg te zetten waar meerdere scholen onder één dak zijn. In Zevenbergschen Hoek zal dat voor één school zijn. In deze gebouwen worden verschillende accommodaties gecombineerd.