Samenvatting verkiezingsprogramma VVD Moerdijk

Kansen zien, kansen pakken

De slogan van het verkiezingsprogramma van de VVD Moerdijk is: “kansen zien, kansen pakken.” De VVD Moerdijk is van oudsher voor een kleine en slagvaardige overheid die de kosten voor ons als inwoners niet verder verhoogt. Een gemeente die meedenkt in mogelijkheden in plaats van regels te verzinnen die dingen onmogelijk maken.

De VVD wil de kansen pakken om de verkeersveiligheid te vergroten en verkeershinder te verkleinen, bijvoorbeeld door:

 • Het aanleggen van de randweg Klundert en Noordelijke randweg bij Zevenbergen
 • Structureel EUR 100.000 extra uit te trekken voor onderhoud aan fietspaden en 1 miljoen om verkeersknelpunten op te lossen.

Kansen pakken in onze kernen om goede centra te hebben, daarom willen wij dat:

 • Er in de centra van de kernen Fijnaart, Klundert en Willemstad 4 miljoen extra worden geïnvesteerd om deze aantrekkelijker te maken.
 • Er serieus bekeken wordt om in een tweede fase de Roode Vaart in Zevenbergen volledig doorvaarbaar te maken.
 • Detailhandel en supermarkten in kleinere kernen, zoals Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Willemstad behouden blijven en waar mogelijk kunnen uitbreiden.

Verder ziet de VVD Moerdijk kansen om:

 • Regels die hun doel ‘voorbij schieten’ af te schaffen.
 • Een duurzamere gemeente te zijn. De VVD Moerdijk is tegen nog meer windmolens in de buurt van onze kernen. Wij zien meer kansen in andere energiebronnen, zoals zonne-energie en geothermie (aardwarmte).
 • Meer en creatiever te bouwen in alle kernen.
 • Meer en betere speelruimte voor kinderen te maken.
 • Diverse rommelige locaties op te lossen, zoals verschillende plekken in Fijnaart, De Bult van Pars in Klundert en de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen.
 • Het overmatige onkruid in de gemeente aan te pakken door mensen met een (bijstands)uitkering aan het werk te zetten. Hierdoor ‘slaan we drie vliegen in één klap’: een opstap naar werk, een uitkering minder en minder onkruid. 
 • In de kernen Willemstad, Klundert en Zevenbergschen Hoek nieuwe schoolgebouwen neer te zetten.
 • Mantelzorgers beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het bieden van professionele zorg wanneer een mantelzorger tijdelijk de zorgtaken niet kan of wil uitvoeren.

Verder wil de VVD Moerdijk de volgende punten in de kernen aanpakken:

Klundert

 • Aanleg van de Randweg Klundert en wel zo snel mogelijk (A3 variant, met de aansluiting op het Ravelijn).
 • De Bottekreek in Klundert en de vestingwallen kunnen beter worden benut voor recreatieve doeleinden.
 • Er moet extra geïnvesteerd worden in het centrum van Klundert. Dit moet gebeuren in samenspraak met de stadstafel en de ondernemers. De VVD wil 4 miljoen extra investeren in de centra van onze gemeente.
 • Klundertse jongeren en senioren vinden onvoldoende passende woningen in de kern en voelen zich genoodzaakt om die reden buiten Klundert of zelfs buiten de gemeente te gaan wonen. Daarom is het nodig om versneld een goed woningbouwprogramma uit te voeren in Klundert.
 • De mogelijkheden moeten bekeken worden om de scholen in Klundert te huisvesten in nieuwe (of vernieuwde) gebouwen.
 • De Bult van Pars is een doorn in het oog van vele mensen. Door het gebied te ontwikkelen door middel van appartementen is het mogelijk dit gebied op te knappen met oog voor de historische waarde van dit voormalig bastion.

Heijningen

 • De geluidsoverlast die inwoners van Heijningen ervaren sinds het doortrekken van de A4 dient aangepakt te worden door het plaatsen van geluidsschermen. De gemeente moet bereid zijn hier aan mee te betalen.
 • Wij kiezen voor de aanleg van een evenemententerrein / speelruimte op de plaats waar nu het trainingsveld van v.v. Oranje-Blauw ’14 ligt. Dit maakt het organiseren van evenementen makkelijker en daarmee wordt Heijningen aantrekkelijker.
 • Het aantrekkelijker maken van Heijningen voor jongeren. Door het aantrekken van jongeren met kinderen zal het makkelijker zijn om de school open te houden. Zo blijven de bestaande voorzieningen behouden.

Fijnaart

 • Investeren in het centrum van Fijnaart. Samen met de dorpstafel zal moeten worden gekeken wat er nodig is om het centrum van Fijnaart een impuls te geven. Wij willen een levendiger  centrum met bestaande winkelvoorzieningen binnendijks geclusterd bevorderen. Als de kans zich voordoet om de supermarkt naar het centrum toe te halen moet deze worden gepakt.
 • Vaart maken met de bouw van nieuwe woningen in Fijnaart-West en op het ZNS terrein, niet alleen voor mensen uit Fijnaart, maar ook om wonen in Fijnaart aantrekkelijker te maken voor mensen van buiten de gemeente Moerdijk. Het geld dat de gemeente overhoudt met de ontwikkeling van Fijnaart-West kan worden gebruikt om te investeren in rommelige locaties, zoals het ZNS terrein.
 • Investeren in het onderhoud van de fietspaden rondom de kern Fijnaart, zodat iedereen veilig kan fietsen.
 • Aanleg van een wandelpad langs de Parallelweg, vanaf het tankstation tot aan het bestaande wandel- en fietspad net buiten de bebouwde kom, zodat wandelaars veilig een rondje Fijnaart kunnen lopen.
 • Meer nieuwe woningen voor senioren cq. levensloopbestendige woningen en woningen voor jonge gezinnen.
 • Aanpak van de overlast van het verkeer in Oudemolen.  

Zevenbergen

 • Er serieus moet serieus bekeken worden om in een tweede fase de Roode Vaart in Zevenbergen volledig doorvaarbaar te maken.

 • De Noordelijke Randweg in Zevenbergen moet worden aangelegd.
 • Met de aanleg van de nieuwe Noordelijke Randweg is er een kans om het gebied rondom de suikerfabriek te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied met woningbouw, recreatie en bedrijven.
 • Reconstructie van het kruispunt Hazeldonkse Zandweg met Prins Hendrikstraat in Zevenbergen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.
 • VVD Moerdijk wil de rommelige entree van Zevenbergen via de Hazeldonkse Zandweg aanpakken en aantrekkelijker maken.
 • De gemeente moet proactief omgaan met de ontwikkelingen rondom het Basisnet Spoor. Er zijn plannen om het goederenvervoer per spoor door onze gemeente met meer dan het tienvoudige te intensiveren. Wij zijn voor de aanleg van een spoorweg voor goederenvervoer om de kern Zevenbergen heen en op afstand. Dit zal niet op korte termijn gerealiseerd zin. In de tussentijd moeten maatregelen genomen worden om de veiligheid en leefbaarheid langs het spoor te vergroten.
 • De Zuidelijke randweg Zevenbergen is op den duur nodig als de woningbouw ten zuiden van Zevenbergen toeneemt en dient als ontsluiting voor de nieuwe wijk.

Willemstad en Helwijk

 • Wij willen één schoolgebouw voor twee scholen met sporthal en zalen. We hebben de voorkeur voor één mooi gebouw waarin verschillende voorzieningen worden gecombineerd.
 • Wij willen het onderhoud van de vestingwerken sterk verbeteren.
 • Het toerisme moet verder worden ontwikkeld in balans met leefbaarheid. Het Mauritshuis is een goede basis om van hieruit het toerisme verder te ontwikkelen en moet op zondagmiddag open.
 • Om de parkeeroverlast aan te pakken is een nieuwe parkeerplaats nodig aan de oostzijde van Willemstad. Bezoekers en booteigenaren in de jachthaven kunnen hier parkeren.
 • De weg tussen de vesting en Volkeraksluizen / Maltaweg is smal en te druk. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Om ongelukken te voorkomen willen wij een fietspad aanleggen tussen de vesting en de Volkeraksluizen. 
 • Door uitbreiding van Willemstad en het toenemende toerisme neemt het verkeer toe op de Noordlangeweg. Dit leidt tot overlast. Wij willen een adequate aanpak van deze overlast in overleg met de bewoners. 
 • Het verkeer op de A29/A4 is enorm toegenomen door het doortrekken van de A4 bij Steenbergen. Hierdoor ervaren inwoners van Helwijk overlast. Wij willen geluidsschermen zodat de overlast stopt. Het toenemende verkeer op het Hellegatsplein leidt ook vaak tot gevaarlijke situaties door files. Deze gevaarlijke situaties dienen te worden aangepakt.

Langeweg

 • De doorgaande weg in Langeweg is een gevaarlijke locatie. Wij willen een rotonde op de N285 bij het kruispunt Langeweg, dit zorgt voor een veilige oplossing bij het kruisen of opdraaien van de provinciale weg.

 Zevenbergschen Hoek

 • In Zevenbergschen Hoek moet er op korte termijn een nieuwe school worden gebouwd. Wat de VVD betreft wordt de school gerealiseerd in een multifunctioneel centrum met daarin ook het gemeenschapshuis, kinderopvang/peuterspeelzaal, sportzaal en eventueel nog andere functies. De VVD kiest ervoor om extra geld te investeren in dit gebouw, zodat we echt iets moois kunnen realiseren in Zevenbergschen Hoek.
 • Er moet een structurele oplossing komen voor (de handhaving van) het sluipverkeer in Zevenbergschenhoek
 • De gemeente moet de lobby voeren (samen met Havenbedrijf, regio en provincie) om voor elkaar te krijgen dat de rijkswegcapaciteit bij de aansluitingen A17-A16 en A59-A16 vergroot wordt, waardoor de oorzaak van het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek wordt weggenomen.
 • De VVD Moerdijk vindt dat de gemeente moet faciliteren dat detailhandel kan blijven voortbestaan, mogelijk zelfs verder kan ontwikkelen in kleinere kernen, zoals Zevenbergschen Hoek.
 • De buurtpreventieteams hebben inmiddels laten zien dat zij nut hebben. De VVD Moerdijk juicht dergelijke initiatieven toe. De VVD Moerdijk vindt dat buurtpreventieteams, zoals die in Zevenbergschen Hoek, structureler gefaciliteerd moeten worden om hun taakgoed uit te kunnen voeren. Dit kan uit het beschikbaar stellen van kennis en middelen en de samenwerking met gemeente en politie.           

Moerdijk

 • De leefbaarheid in Moerdijk moet door de gemeente worden versterkt.  Om te realiseren dat Moerdijk aantrekkelijk blijft wil VVD Moerdijk dat de projecten die beloofd zijn voor de kern Moerdijk, conform afspraak worden uitgevoerd.
 • Veiligheid van fietser is belangrijk. Hiervoor willen wij een veilig fietspad tussen Moerdijk en Zevenbergen.
 • Moerdijk ervaart veel overlast van verkeer van en naar het industrieterrein. Om dit sluipverkeer aan te pakken dient eenzelfde oplossing als voor Zevenbergschen Hoek te worden gemaakt en gehandhaafd. 

Noordhoek

 • Veilige fietsverbindingen zijn belangrijk. Het is belangrijk dat de schoolroute Dreef en Vlietweg veilig worden gemaakt.
 • Het bouwen van woningen voor starters is belangrijk om de leefbaarheid van Noordhoek te vergroten.  VVD Moerdijk wil meer bouwen en op deze manier de voorzieningen in stand houden.
 • Een andere belangrijke pijler voor de leefbaarheid zijn gebouwen waar mensen samen kunnen komen. Voor Noordhoek willen wij het behoud van het gemeenschapshuis en de gymzaal, sterker nog, wat ons betreft wordt hierin geïnvesteerd.
 • Ook activiteiten dragen bij aan de leefbaarheid. VVD Moerdijk wil dat de stichting dorpsactiviteiten ondersteund wordt in het opzetten van activiteiten.

Standdaarbuiten

 • Om de leefbaarheid  te optimaliseren is groei van de kern Standdaarbuiten noodzakelijk. Die groei kan alleen worden gerealiseerd door een woningbouwprogramma wat er in de ogen van de VVD Moerdijk snel moet komen.
 • In Standdaarbuiten is het verenigingsleven bloeiend. Accommodaties en evenementen moeten door de gemeente zo goed mogelijk worden ondersteund. De subsidienota moet daarom onder de loep genomen worden zodat alle organisaties de juiste ondersteuning krijgen. Niet alleen het aantal leden moet leidend zijn maar ook het aantal mensen dat met de activiteiten wordt bereikt.
 • De VVD Moerdijk vindt het belangrijk dat de supermarkt in Standdaarbuiten kan blijven bestaan. Een supermarkt is een belangrijke voorziening voor Standdaarbuiten.