Extra krediet centrumontwikkeling Zevenbergen

Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad in ruim meerderheid besloten tot het voteren van extra gelden voor de centrumontwikkeling (water terug in Zevenbergen, herinrichting van de openbare ruimte rondom het water en de Markt). Zie hieronder de 'eerste termijn' van fractievoorzitter Danny Dingemans, waarin hij helder uitlegt waarom de VVD-fractie vóór stemt. https://centrumontwikkelingzevenbergen.nl/

Eerste termijn aanvullend krediet bijdragen Haven-markt centrumontwikkeling Zevenbergen

 

 

Voorzitter, vanavond wordt aan de raad gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen om de centrumontwikkeling van de kern Zevenbergen mogelijk te maken. In december 2015 besloot de raad van de gemeente Moerdijk tot het opengraven van de haven en het herinrichten van de Markt. Na dat besluit volgde de aanbesteding en daarvan kennen we allemaal de geschiedenis. De VVD Moerdijk baalt zoals iedereen hier aanwezig, van het feit dat we voor meerkosten worden gesteld van het project. Het college heeft ons steeds geïnformeerd over de actuele situatie ten aanzien van het plan en met raadsinformatiebrieven en in informatiebijeenkomsten is er steeds afgestemd met de raad. In dit traject moesten er twee belangrijke zaken worden opgelost. Er moest worden afgestemd met de SOK partners en het Rijk om dekking te vinden voor de meerkosten. Ten tweede wilden zowel college als raad een effectieve afhechting van de risico’s.

De VVD is blij met het feit dat de SOK partners met elkaar een oplossing hebben gevonden en vooral dat zij zich hebben gehouden aan de afspraak uit de overeenkomst, waarin wordt gesteld dat zij in geval van meerkosten samen aan de lat staan voor deze kosten. De raad had daar in 2015 zorgen bij, maar zoals het er nu voor staat vinden de provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, de Rijksoverheid en zelfs de provincie Zeeland het plan nog steeds belangrijk genoeg om daar de meerkosten van te dragen. Het plan heet voor ons het centrumplan Zevenbergen. Echter de eerlijkheid gebiedt dat het deze andere partijen helemaal niet primair om het centrum van Zevenbergen te doen is. Het betreft een zoetwatervoorziening voor het Westen van onze provincie en ook de provincie Zeeland. Mensen die sceptisch staan tegenover deze maatregel hebben toch zeker afgelopen zomer kunnen constateren dat extremer weer leidt tot meer vraag naar zoet water en dat we daarvan de gevolgen, zoals de daling van het grondwaterpeil, nog steeds merken. Het feit dat de SOK partners en het Rijk ook nu over de brug komen laat zien dat zij overtuigd zijn van nut en noodzaak van dit plan. Voor de gemeente Moerdijk ligt het iets anders. De zoetwatervoorziening is voor ons hier niet meteen het belangrijkste argument voor het plan.

Toch is er wel iets aan de hand in het centrum van Zevenbergen. De ontwikkelingen in de detailhandel gaan snel. Consumenten kopen steeds meer online en dat maakt het voor onze winkeliers lastiger om hun boterham te verdienen. Een levendig centrum komt daarmee onder druk. Dat is een landelijk probleem. Winkelen wordt steeds meer een mix van inkopen doen én verpozen met een goeie koffie op een aangenaam terras. Een centrum moet daar in mee ontwikkelen en een plek worden waar je voor beide onderdelen terecht kunt. Uiteindelijk wil je dan een centrum dat er toe uitnodigt dat je er zo veel mogelijk verblijfsminuten wilt besteden. In Zevenbergen is er een prachtige kans om het centrum te verlevendigen met het terugbrengen van het water.

Dat kost een hoop geld en toch gaat het voor de gemeente Moerdijk om aanvaardbare bedragen. Laat ik het u voorrekenen. Het opknappen van de Markt kost 2,8 mln euro. Het hele tracé van Stoofstraat tot Frietchinees is ongeveer 5 keer die oppervlakte van de Markt en dat zou betekenen een investering van 14 mln euro voor een opgeknapte maar nog steeds gedempte haven. Nu vindt er een investering plaats in het centrum van Zevenbergen op het Haventracé van 26,8 mln euro. Het leeuwendeel van de kosten wordt gedragen door de SOK partners en het Rijk. De gemeente draagt daar nu 2,9 mln aan bij. Laat ik het heel eenvoudig maken. Als iemand mij aanbiedt om mijn woning op te knappen voor 27.000 euro en ik word gevraagd daar 2900 euro van te betalen omdat iemand anders de rest van de kosten op zich wilt nemen, dan worden we het snel eens.

Mocht ik u van dit alles niet kunnen overtuigen, wellicht kunnen de Van Rossems dat wel, zij waren onlangs met hun televisieprogramma op bezoek in Breda, mopperden op het feit dat alles er aan Nassau is gewijd maar zij prezen de bestuurders die hadden besloten om het water terug te brengen in het centrum van de stad. Water trekt mensen, overal ter wereld en dat is precies wat het centrum van Zevenbergen nodig heeft.

Laat ik ook ingaan op het alternatief. Als we als gemeente niet akkoord gaan met dit voorstel zal dat leiden tot het ontbinden van de overeenkomst. Met alle reeds gemaakte kosten en de kosten van een contractbreuk moeten we rekening houden met een verliespost van 5 tot 7 mln euro en dan hebben we niets anders dan hoe het centrum er vandaag bij ligt. De SOK partners zullen zich terugtrekken, onze kans op een substantiële investering in het centrum is dan verkeken.

Kort en goed voorzitter, het besluit wat vanavond voorligt lijkt wellicht erg complex maar uiteindelijk is het tamelijk simpel. Als u vanavond voor dit voorstel stemt dan investeert u in het centrum van Zevenbergen, dan investeert u in een zoetwatervoorziening voor West-Brabant en Zeeland en brengt u rust en duidelijkheid aan alle inwoners en ondernemers van het centrum. In het geval dat u tegen het voorstel stemt dan gooit u 5 tot 7 mln euro publiek geld weg en laat u het centrum voor minimaal een jaar erbij liggen zoals het er vandaag bijligt en zullen we, zij het met een veel kleinere portemonnee in gesprek moeten over de toekomst van het centrum en is de optie het water terug te brengen verkeken.

Uiteraard blijven er risico’s voorzitter. Het plan dat hier voorligt speelt daar op in. De risico’s worden nu ondervangen in een alliantie en daar bovenop creëren nog een achtervang waarin opdrachtgever en opdrachtnemer beiden 50% van het risico dragen. Wij hebben daar als raad over van gedachten gewisseld. De centrale vraag was, hoe zorgen we dat we vanaf nu de risico’s kunnen beheersen, hoe bouwen we prikkels in die zich richten op het laag houden van de kosten en hoe zorgen we ervoor dat we als opdrachtgever sterk staan als er een beroep wordt gedaan op meerwerk door risico’s. Het is een complexe constructie maar gezien de situatie wel een logische. We hadden ervoor kunnen kiezen om alle risico’s af te kopen. Je betaalt dan de hoofdprijs en er blijven risico’s buiten dit soort overeenkomsten. Het voelt ook niet rechtvaardig om het geld op voorhand uit te geven, zeker niet aan deze aannemer. Dat is wat ons betreft dus geen optie. We hadden er ook voor kunnen kiezen geen risico-reservering op te nemen. De kans dat de SOK partners nogmaals om tafel zouden komen wordt niet groter en dat zou een groter risico betekenen voor de gemeente. Wij en onze inwoners willen nu eindelijk weten waar we aan toe zijn.  De alternatieven zijn geen betere opties dus. Vandaar voorzitter dat de VVD er vanuit gaat dat er in het traject nog een beroep zal worden gedaan op onvoorziene meerkosten en niemand kan nu al exact weten hoe dat uitpakt. Het is onze overtuiging voorzitter dat in deze situatie een goede projectmanager namens ons als opdrachtgever en een alliantiemodel met de mogelijkheid tot arbitrage ons d meeste waarborgen bieden voor effectieve kostenbeheersing.

Daarom voorzitter zullen wij als VVD Moerdijk, in de overtuiging dat het goed is voor Zevenbergen en de gehele gemeente Moerdijk, vanavond instemmen met het voorstel en investeren in de toekomst van het centrum van Zevenbergen.

Dankuwel voorzitter!