Het is slecht gesteld met ons openbaar groen!

De VVD-fractie heeft bij monde van Erik van der Linden Art. 35-vragen gesteld. Vanuit de Moerdijkse kernen ontvangen wij namelijk veel signalen dat het slecht gesteld is met ons openbaar groen. Het onkruid tiert welig en het vele zwerfafval is voor velen een doorn in het oog. In het coalitieakkoord was afgesproken om bijstandsgerechtigden in te zetten om de openbare ruimte weer netjes te krijgen en houden.

De brief aan het College van B&W met de Art.35-vragen:


Vragen ex art. 35. Openbare ruimte

 

De laatste tijd bereiken ons steeds vaker vragen over de onkruidbestrijding in de gemeente Moerdijk, of liever gezegd: het ontbreken ervan.

Het vele onkruid (samen met zwerfaval) maakt de openbare ruimte rommelig.

Een vergelijkend onderzoek met buurgemeenten leert dat de kwaliteit van de openbare ruimte in dit opzicht ernstig tekortschiet.

Onkruid vergaat niet, luidt een bekend spreekwoord. En sinds het verbod van glyfosaat is bestrijding er voor gemeenten ook niet makkelijker op geworden.

 

De volgende vragen leven bij de fractie van de VVD Moerdijk:

 

1.      Welke methode van onkruidbestrijding hanteert de gemeente Moerdijk?

2.      Hoe beoordeelt u deze methode in termen van efficiency en effect?

3.      Graag ontvangen wij een overzicht van de kosten welke gepaard gaan met              onkruidbestrijding van de afgelopen 5 jaar.

4.      Wanneer start het college met het project waarmee mensen in een                         uitkeringssituatie ingezet worden ter verbetering van de openbare ruimte (zoals ook te lezen valt in het coalitieakkoord)?

5.      Hoe gaat dat project er uitzien?

 

Ik zie de antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

  

Fractie VVD Moerdijk

Erik van der Linden