Gemeenteraad stelt Kadernota vast

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit politieke jaar, heeft de gemeenteraad kaders gesteld ten behoeve van de begroting van 2021 en verder. Het College is nu aan zet om aan de hand van die kaders de begroting van 2021 (en verder) op te stellen. In november wordt de concept-begroting aan de gemeenteraad gepresenteerd, waarna deze wordt bediscussieerd en (al dan niet aangepast) vastgesteld.

Onderstaande de bijdrage van de VVD, in de persoon van fractievoorzitter Erik van der Linden:


KEUZES!

Voorzitter,

Sinds het aantreden van dit nieuwe college zijn er veel goede resultaten behaald.

We hebben een voortvarende start met de energietransitie gemaakt, er is extra geld vrijgemaakt voor toezicht en handhaving, er ligt een mooi plan klaar voor uitvoering voor de entree Zevenbergen bij de Hazeldonkse Zandweg, de Kruising bij de Huizersdijk is overzichtelijker en veiliger geworden.

Ook het CPO-project Vlinderbuurt Standdaarbuiten is vlot getrokken. De fietspaden op de Appelaarsedijk in Fijnaart zijn opgeknapt. In meerdere kernen zijn sport- en speelterreinen opgeknapt. Het uitkeringsbestand is gedaald.

De ontwikkeling van het Centrumplan in Zevenbergen loopt volgens planning. Ook zijn er diverse ondernemersevents gehouden en is het programma Vitale Centra voor de kernen Klundert Willemstad en Fijnaart opgepakt.

En zonder de illusie te hebben compleet te zijn maar ook het dorpshart in de kern Moerdijk is een pareltje te noemen.

Ook lastige dossiers vielen ons ten deel in 2019, dossiers waar op zijn zachts gezegd wel iets op aan te merken viel. Leer ervan! De VVD is blij te merken dat de organisatie lering heeft getrokken en inzet op verbetering.

En ik kan u geruststellen lastige en soms pijnlijke dossiers zijn er elk jaar en zullen ook nog tot in lengte van tijden zo nu en dan voorbijkomen.

De voorliggende kadernota meldt grote tekorten in 2021 die in de jaren daarna nog groter lijken te worden. Afgelopen jaar leerden we echter dat een dreigend financieel tekort wederom kon worden omgebogen tot een positief resultaat op de jaarrekening. Een opgave waarvoor we dit jaar weer staan en zoals het zich in eerste instantie laat aanzien zelf nog forser dan menig jaren hiervoor.

De VVD kiest er echter niet voor als reflex in een kramphouding te schieten en op voorhand de gezonde ambities te laten varen of lukraak bezuinigingsvoorstellen op tafel te leggen die direct ten laste komen van de inwoners. In onze ogen is deze kadernota te pessimistisch en te voorzichtig opgesteld. In sommige gevallen “rekenen” we ons te arm.

De Kadernota an sich oogt ons, zoals gezegd wat pessimistisch en dat is een keuze.

Want laat gezegd zijn dat de Gemeente Moerdijk financieel kerngezond is en best een stootje kan hebben. Wat ons betreft kan en mag het dan ook niet zo zijn dat we als gevolg van deze kadernota ons ambitieniveau moeten gaan aanpassen, tenzij we deze naar boven bijstellen.

Wat de VVD betreft zijn er echter wel andere keuzes te maken.

Als we dan toch enkele kaders voor keuzes mee willen geven dan is één ervan dat het wat de VVD betreft niet strikt noodzakelijk is om ieder document dynamisch tot stand te laten komen. Sommige vormen van het acteren op deze wijze brengen ook een hoog kostenplaatje met zich mee. Daar zijn in onze ogen zeker andere keuzes in te maken. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van de nieuwe omgevingsvisie welke geprognotiseerd staat voor € 350.000. Nu doet dit uiteindelijk niets met de begroting vanwege het incidentele karakter ervan, maar iets minder mag wat ons betreft wel. Meer algemeen voorzitter, de kosten voor bestuur, organisatie en bedrijfsvoering verdienen uitdrukkelijk de aandacht. Waarmee we zeker niet willen aangeven burgerparticipatie van ondergeschikt belang vinden, integendeel.

De nieuwe griffier die per 25 augustus in dienst treedt heeft als belangrijke opdracht van de werkgeverscommissie meegekregen het verhogen van deze burgerparticipatie.

Zorgen maken we ons nog wel eens over toekomstige woningbouw. Gelukkig bereikte ons het bericht dat er inmiddels een openstaande vacature voor een projectmanager is ingevuld. Laten we de besproken projecten snel oppakken en overgaan tot het maken van plannen. Dat geldt ook voor andere bouwplannen zoals voor scholen, zelfs als daarvoor de wettelijke termijn voor vervanging nog niet is bereikt. De technische staat van onderhoud van de gebouwen kunnen vervanging namelijk wel wenselijk maken. De VVD refereert in dit kader aan het bezoek van raadsleden en wethouder aan de basisscholen van Klundert, Fijnaart en Heijningen in 2019. Er ligt geld klaar om die plannen te maken, maak ze dan ook. Over de jaarlast komen we dan in een later stadium te spreken, dan is er alsdan alsnog een keuzemoment. Ten overvloede: het niet investeren in kapitaalgoederen zoals wegen of een schoolgebouw levert betrekkelijk weinig begrotingsruimte op.

De VVD zal ook kritisch blijven in de gemaakte ramingen:

Ramingen die fors te laag zijn ingeschat zoals bij bijvoorbeeld de brandweerkazerne in Willemstad, waarvan nu blijkt dat er 30% van de te maken kosten is vergeten moeten echt tot het verleden behoren dat is wat ons betreft GEEN keuze.

De VVD heeft al eerder aangegeven zich te storen aan het structureel overschrijden van termijnen. Op de termijn kalender komen te veel overschrijdingen voor. Ook hier graag aandacht voor.

Keuzes zijn er op meer vlakken te maken:

4,4 miljoen euro voor het vervangen van 7500 bomen lijkt ons wat aan de forse kant. Kan dat niet goedkoper en wellicht meer gefaseerd? Keuzes waar we graag vooraf in meegenomen willen worden. Overigens spreek ik de wens uit dat de begeleiding van deze nieuwe bomen beter gebeurt dan het geval was bij de bomen op de begraafplaats welke voor 60% reeds zijn overleden. Wellicht is het vervangen van de 7500 Essen wel een mooi onderwerp voor een “Right to Challenge”.

 Dezelfde opmerking valt ook te maken over de kosten van de houten vlonders in Klundert. In eerste aanleg lijkt dat wat aan de hoge kant. Bij ons kwam de gedachte op om die dan maar te maken van Essen-hout. Voorzitter we willen niet zeggen dat er van die ramingen niets klopt, maar we zullen de komende jaren om wat meer inhoudelijke informatie vragen, en ja uiteraard weten we dat we die zullen krijgen.

Begrotingstechnisch is de VVD van mening dat er ook andere keuzes gemaakt kunnen worden. In deze Kadernota lezen we dat er rekening gehouden wordt met een verlaging van de gemeentefondsuitkering van € 50,- per inwoner. Deze pessimistische aanname creëert een gat in de begroting van ongeveer 1,8 miljoen. Een rondje langs de omliggende velden leert ons dat de buurgemeenten daar fors andere keuzes in maken variërend van € 0 tot €40. Een keuze dus waarmee je je arm rekent.

Voorzitter op het sociale domein ziet de VVD nog wel belangrijke aandachtspunten die we mee willen geven. Uitgaven binnen het sociaal domein blijven sterk stijgen, zo blijkt uit de kadernota. Bij de VVD bestaat de angst dat kinderen met jeugdhulp een beetje gaan behoren tot het nieuwe normaal. Opvallend is het dat wij ruim 13% meer jongeren met jeugdhulp binnen onze gemeente hebben dan het landelijke gemiddelde. Een argument ter overweging: ons komt regelmatig ter ore dat de behandelaar vaak ook de zorgvraag en invulling daarvan bepaalt. Een soort wc-eend verhaal, of de zelf keurende slager, kies zelf maar.

We zijn er overigens van overtuigd dat het college van deze zaken op de hoogte is en hiermee voortvarend aan de slag zal gaan.

De VVD zal zich de resterende raadsperiode hard maken voor nog diverse ambities. Hierbij moet u O.A. denken aan de rotonde bij Langeweg, verlaging lastendruk ondernemers en het verhogen van de veiligheid op industrieterreinen en rondom het spoor.

Voorzitter voordat ik de kadervoorstellen zal behandelen een slotopmerking aangaande de kadernota:

Volgens de VVD is Moerdijk een sterke, robuuste, slagvaardige en innovatieve gemeente. Met financiële slagkracht. Met gezonde ambities voor inwoners en de fysieke infrastructuur. Dat is het beeld dat we graag in de kadernota willen zien, en dat kan.

Ook de VVD heeft de uitdrukkelijke wens om de structurele meerjarenbegroting op orde te krijgen. Uiteraard zonder de keuze te maken om de OZB, behoudens de indexering, te verhogen en dit zonder goede ambities te laten varen. En met de nieuwgekozen opzet vermoeden wij dat het opstellen ook steeds minder tijd zal vergen.

Ons kadervoorstel is erop gericht de werkdruk bij woningbouwtoezicht te verlagen, zonder daarmee afbreuk te doen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen en eerder te gaan werken volgens het principe van horizontaal toezicht. Minder uren worden daardoor besteed aan toezicht op de diverse bouwplaatsen. Een methodiek die in de ons omliggende gemeente met succes wordt toegepast en waarmee bij zowel de gemeente als gecertificeerde aannemers kosten en tijd kan worden bespaard.

Tot zover, voorzitter.