Van 2019 naar 2020...

We sluiten 2019 af en blikken terug op een bewogen politiek jaar. En we kijken vooruit naar 2020. Want ook 2020 staat voor de VVD Moerdijk in het teken van 'Kansen zien, kansen pakken!'

Beste inwoners van de Gemeente Moerdijk,


We sluiten 2019 af en blikken terug op een bewogen politiek jaar. Zoals ieder jaar waren er hoogte- en dieptepunten. Graag zou ik er een paar met u willen delen.

In het begin van het jaar riepen we alle hens aan dek om de impasse rondom de centrumontwikkeling van Zevenbergen vlot te trekken. Als politiek dier heb ik het debat gevolgd in de Provinciale Staten van Zeeland. Hen werd gevraagd een extra bedrag van € 900.000 te investeren in het openen van de Rode Vaart. Een besluit met impact. Zeeland is namelijk geen rijke provincie. De Staten van Zeeland gingen echter unaniem akkoord, omdat men de noodzaak van zoetwater goed kent. Hiermee kwam de financiering rond, de SOK partijen (Zeeland, Brabant en Brabantse Delta) en de rijksoverheid stonden achter het plan. De gemeenteraad van Moerdijk viel het besluit zwaar. Raadsleden vonden het lastig de risico’s in te schatten. De VVD Moerdijk stond en staat vierkant achter het plan. De investering die we doen in het centrum van Zevenbergen is de moeite en de overlast waard. Wat ons betreft ook een groot compliment aan de ondernemers en alle bezoekers van het centrum die ondanks de overlast van de nood een deugd maken. Zij zetten allerhande activiteiten op touw om mensen naar het centrum te blijven te krijgen. We hopen dat aan het einde van 2020 het water door de Rode Vaart stroomt en we begin 2021 een prachtig centrum hebben gerealiseerd in Zevenbergen.

Een dieptepunt dit jaar was de grote overschrijding bij de aanleg van de begraafplaats aan de Klundertseweg. Als we overheidsgeld besteden dan is dat geld van onze burgers, daar moeten we zuinig mee om gaan en dat is niet gebeurd. Het laat ook zien dat we nog werk hebben om de gemeentelijke organisatie te verbeteren, want wanneer we als gemeenteraad voor voldongen feiten staan kunnen we er ook niets meer aan veranderen. Er moet hier wat ons betreft van geleerd worden.

De woningbouw in Moerdijk komt steeds verder op gang. We willen in deze periode ruim 1800 woningen bouwen, rekening houdend met de behoefte die er is in alle kernen. De VVD Moerdijk wil graag dat er gevarieerder en innovatiever gebouwd wordt. Geen standaardwoonwijken maar een aanbod dat aantrekkelijk is voor woningzoekenden van binnen en buiten de gemeente. Zo gaat in Fijnaart Waterwijk van start en ontwikkelen we in Klundert een nieuw deel van Blauwe Hoef. In Willemstad willen we graag een aanpak die zowel een mooie school realiseert op het terrein van Kogelvangers, maar daarmee komt er ook een mooi sportpark aan de andere kant van de weg. De vrijkomende plaatsen van de schoolgebouwen en de gymzaal willen we slim maar vooral ook mooi invullen. Met respect voor het oude erfgoed willen we graag ‘nieuw erfgoed’ realiseren. We zijn er trots op dat we doorpakken met de huisvesting van scholen in de hele gemeente zodat alle kinderen in onze gemeente in een adequaat schoolgebouw naar school gaan. Zo komt er nieuwbouw in Zevenbergschen Hoek en zijn we er als VVD Moerdijk trots op dat we daar extra in investeren. Zodat er een mooi en in het oog springend gebouw komt. Verder gaan we aan de slag in Klundert en Fijnaart, waar scholen slimmer gehuisvest kunnen worden en er gebouwen komen die voldoen aan de eisen van nu.

In 2020 gaan we verder, we blijven als VVD Moerdijk voorstander van een stevige investeringsagenda voor de gemeente Moerdijk. Er zijn en komen volop kansen. We zien soms dat in de aard van onze inwoners een ‘eerst zien en dan geloven’ mentaliteit zit. We willen graag het vertrouwen vergoten. We menen als VVD Moerdijk dat investeren in de kwaliteit van onze eigen leefomgeving altijd zin heeft.


Wat willen wij doen in 2020:

  • We maken de gemeente mooier door te investeren in openbaar groen.
  • We maken de gemeente duurzamer door slim te investeren in schonere energie.   
  • We willen investeren in veiligheid, door streng maar rechtvaardig te handhaven en een grote zichtbaarheid van politie en handhaving in onze gemeente.
  • De verkeersveiligheid kan beter. We willen nog meer wegen in het buitengebied veiliger maken. De randwegen in Klundert en Zevenbergen realiseren. Binnen de kernen extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers.
  • We willen onze economische kansen omzetten in werkgelegenheid en welvaart van mensen.
  • We willen een aantrekkelijk woningaanbod door te bouwen voor de vraag.
  • We investeren in sportparken met een lagere exploitatielast voor verenigingen.
  • We willen zorg op maat voor onze inwoners, die slim georganiseerd is met zo min mogelijk administratie.
  • We willen zo veel mogelijk mensen aan het werk, een sociale aanpak die eisen stelt aan mensen die het nodig hebben.

Een speerpunt in 2020 zal voor de VVD Moerdijk de investering in de vitaliteit van de centra van Fijnaart, Klundert en Willemstad zijn. We hebben daar in het coalitieakkoord 5 miljoen euro voor uitgetrokken en daar willen we ook werk van gaan maken. In een samenwerking met inwoners en ondernemers willen we een zo goed mogelijke investering doen. En mochten de plannen zo goed zijn en het budget te krap dan gaan we kijken of we extra middelen kunnen vinden. Omdat we dus geloven dat investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving altijd zin heeft. Mocht u graag mee willen denken met de VVD Moerdijk over al deze onderwerpen of over een onderwerp dat u aan het hart gaat. Dan bent u altijd welkom om aan te sluiten bij een fractievergadering of VVD-bijeenkomst.

Al met al genoeg te doen in 2020. Wij hopen op een goede samenwerking met alle andere fracties van de gemeenteraad om dit alles te realiseren.

 

De VVD Moerdijk wenst u allen een prachtig nieuwjaar, alle goeds voor 2020!

 

De VVD Fractie: Melt de Haas, Dylan Vogelaar, Sylke Krikke, Guido van der Plas, Diman Kamp, Jolijn Koevoets, Pitricia Koomans, Remco Heus, Erik van der Linden, Ben Vos, Danny Dingemans