VVD Moerdijk stelt artikel 35 vragen over 'zorg op school'

De vergadercyclus lag dan wel een tijd stil, de fractie VVD Moerdijk is actief gebleven en heeft de nodige ‘artikel 35 vragen’ gesteld aan het College van B&W.

Anders dan technische vragen (ter verduidelijking) zijn artikel 35 vragen politiek getint. Ze dienen een politiek doel, bijvoorbeeld door aandacht te vragen of een oplossing voor een probleem, waar je als fractie je hard voor maakt. Men wil van het College weten wat zij van een bepaalde zaak of gebeurtenis vinden (“Bent u het met ons eens dat..... Zo nee, waarom niet?”, welke acties ze hebben ondernomen of nog gaan ondernemen (“Hebt u actie ondernomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?”), etc. Het burgerlid of raadslid wil bereiken dat het College iets herkent en erkent, ergens toe bereid is, ergens toe genegen is, in actie komt.


De VVD vindt het belangrijk dat eenieder in staat wordt gesteld deel te nemen aan onze maatschappij. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook kinderen die in een bepaalde mate zorgbehoevend zijn zoveel als mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om onderwijs te volgen en dat ze daarbij wordt voorzien in hun zorgbehoefte. Kinderen die zorg kunnen krijgen in het onderwijs, kunnen vallen onder de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet of de WMO.

Dat levert veel onduidelijkheid op. Vandaar dat burgerraadslid Dylan Vogelaar en raadslid Pitricia Koomans art. 35 vragen hebben gesteld. Zo krigen we meer inzicht in de Moerdijks situatei met betrekking tot deze groep scholieren.

Dit zijn onze vragen en de antwoorden erop door het College....