380 kV ja, maar niet over De Kattenkraam!

Minister Wiebes heeft in 2019 besloten om niet het advies van de Samenwerkende overheden (betrokken gemeenten, provincie Noord-Brabant en netbeheerder Tennet) te volgen voor de omgeving Zevenbergschen Hoek. Hij hield vast aan het voorkeurstracé zoals dat in 2017 was vastgesteld. Dit tot grote woede van het College van B&W, de voltallige gemeenteraad en de getroffen bewoners van De Kattenkraam. Ook de samenwerkende overheden begrepen niets van het besluit van de Minister. De meerkosten van de variant bedragen netto € 3 mio (op een totale investering van ruim € 900 mio!), waarmee wordt voorkomen dat de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn te dichtbij buurtschap De Kattenkraam komt te liggen, met alle desastreuse gevolgen van dien. Toch wilde de Minister er niet aan. Nu het Voorontwerp Inpassingsplan ter inzage ligt, is er nog een laatste mogelijkheid voor de gemeente om de Minister op andere gedachten te brengen. Mocht dat niet lukken, rest de bewoners van De Kattenkraam nog slechts de rechtsgang naar de Raad van State.

KLIK HIER voor het artikel in BN/DeStem van 08-04-2021.


En lees hieronder de eerste termijn in het debat door woordvoerder Remco Heus, namens de VVD Moerdijk.

Voorzitter, ik ben nu 15 jaar raadslid en in al die jaren heb ik mooie ontwikkelingen mogen meemaken en het gevoel gehad iets voor de Moerdijkse gemeenschap te kunnen betekenen. Helaas zijn er ook enkele hoofdpijndossiers, dan wel dramadossiers voorbij gekomen. Dossiers die maar niet wilden vlotten of die niet leidden tot een acceptabele uitkomst en waarbij ik onmacht ervoer of zelfs onrecht. Voorzitter, dit dossier is er zo één.

 

Hoe is het toch mogelijk dat eerst Minister Kamp na uitgebreide tracéstudies in al zijn wijsheid en zorgvuldigheid in 2017 besluit om de nieuwe 380 KV zuidelijk aan te leggen, diens opvolger Wiebes vervolgens plotsklaps besluit om de lijn toch noordelijk te laten lopen en als extra verrassing ingaat tegen alle adviezen als het gaat om een tracé-aanpassing bij De Kattenkraam?

Voorzitter, ik herinner mij de raadsvergadering van 10 oktober 2019 nog heel goed. Een delegatie van De Kattenkraam die inspreekt om te vertellen welk een menselijk leed dit besluit van Wiebes teweegbrengt.

Een boze gemeenteraad die unaniem een motie indient en aanneemt om daarmee het College te steunen en om krachtig uit te spreken dat het voltallige bestuur van de Gemeente Moerdijk dit besluit onacceptabel vindt.  

Een wethouder die ik nog nooit zo boos heb gezien en zelfs roept dat er met dit besluit van de Minister sprake is van onbehoorlijk bestuur.

 

Voorzitter,

We zijn nu weer bijna 2 jaar verder. Inmiddels is de gewraakte Minister opgevolgd door Minister Van ’t Wout, die inmiddels op zijn beurt demissionair is.

 

In de wetenschap dat de gemeente, als gevolg van toepasselijkheid van de Crisis- en herstelwet, in deze zaak niet de mogelijkheid heeft om zelf naar de rechter te stappen, richten wij ons enerzijds op een uitgebreide reactie op het voorontwerp Inpassingsplan. Deze ligt nu voor.

Anderzijds heeft het College vanuit de motie van 10-10-2019 de opdracht om de belangen van de betrokken bewoners van De Kattenkraam te beschermen. Overigens... dat is iets waar het College zelf al mee was gestart. De bewoners zullen zelf de gang naar de rechter moeten maken, maar de gemeente zal hen waar nodig alle mogelijk ondersteuning bieden.

 

Kom ik nu dus bij de brief met daarin de Moerdijkse reactie op het voorontwerp.

Deze richt zich op enkele aspecten van de ontwikkeling, waaronder het voorgenomen besluit van de Minister om vast te houden aan het tracé, zoals in paragraaf 3.11.2 van het Inpassingsplan is verwoord.

In de brief spreekt het College van en ik citeer: “Deze ontwikkelingen betekenen extra ingrepen in het landschap, terwijl deze omgeving al zo vaak is geraakt door ingrepen van de overheid. Wij doelen op de vergroting van het hoogspanningsstation bij Zevenbergschen Hoek en de realisatie van een

opstijgpunt.” Ik zou daar graag aan toegevoegd zien een opsomming van alle ontwikkelingen die al in dat gebied zijn of komen. Zesbaans A16, vierbaans spoor,  Bosschelijntje, HSL, LPM, incl. stationsgebied Lage Zwaluwe, Windpark A16 en m.b.t. dit inpassingsplan 2 X 380 kV, de vergroting van het hoogspanningsstation en een opstijgpunt.

Verder vind ik het een prima reactie, zeker nu ook een passage is toegevoegd over de recente vreemde uitspraak van Tennet. Vreemd in die zin dat zij zich blijkbaar heel gemakkelijk neerleggen bij het voorgenomen besluit van de Minister, terwijl Tennet juist ook één van de partijen is die ook voor het alternatief bij De Kattenkraam gepleit hebben. Dan zou je toch mogen verwachten dat zij wederom hun steun zouden uitspreken voor het alternatief. Het is goed om hierover helderheid te krijgen en Tennet nog even te herinneren aan hun eerdere standpunt. Want het nut van Participatie wordt op deze wijze onderuit geschoffeld.

 

Voorzitter, tot slot lijkt het mij zinvol om middels deze brief of separaat de Minister of diens opvolger uit te nodigen voor een werkbezoek aan Zevenbergschen Hoek. Omdat hij vlakbij woont in Hoeven, kan hij zonder veel omwegen met eigen ogen komen aanschouwen wat de nieuwe ontwikkeling betekent voor De Kattenkraam.

 

Tot zover voorzitter.